V

vaginatete, hailaon ni parinangon

verbalmarhitei hata/sahap

vertikalsindok

vikarvikar

vikariatjabatan vikaris