L

labu — tabu, hondi

lada — lada

ladam — ladam

ladang — n juma; peladang – parjuma; v tinggal di ladang – (ungk) marjuma modom; n org yg tinggal di ladang  – parjuma modom; perladangan – parjumaan, juma; perladangan yg sdh lama (dan tdk lagi memberi hasil) – juma gasgas; perladangan baru – juma robaberladang v marjuma; ke ladang – hu juma; 

lagak –?

lagi — adv ope, dope, use: lagi tidur – modom ope/dope; koq tidur lagi? – ai mase modom use?

lagun logu, doding: lagu berapa? – logi piga?; melagukan – mandodingkon

lah — ma; kesinilah – hujon ma; kesanalah – hujaima; janganlah – ulang ma

lahirv tubuh; lahir dini, lahir prematur – tarposo; melahirkan – mantubuhkon; terlahir – tubuh; dilahirkan – tubuh; kelahiran – n partubuh

lain — a lain, legan, leban: orang lain – halak sileban; berlainan – palengan; lain  halnya dg ini  – legan use on; kelainan – haleganon: ada kelainannya  – dong haleganonni; selain itu – leganni ai

laki, laki-laki — n dalahi; dalahi naboru; berlaki – domma laho, mardalahihon; kelaki-lakian – madalahi-dalahi

lalaia lolos, lolei, lansei: krn lalai dompet pun hilang – halani lansei/lolei dompet pe magou; berlalai-lalai – lang marimbagaskon, marlansei-lansei?; dilalaikan – ihalanseihon; marayoh-marayoh; melalaikan – ?; terlalaikan – ?; kelalaiann halanseion

lalatn lanog; dihinggapi lalat – lanogon, lanog-lanogon;

lalu1 lopus, na salpu: tahun lalu – tahun lopus, tahun yg lalu – tahun nasalpu; 2 dob ai: lalu bagaimana? – dob ai sonaha?; 3 salosei: peperangan telah lalu – porang domma salosei; berlalulopus: waktu berlalu tdk terasa – panorang lopus lang niahapkon; 2 laho: demikian katanya sambil berlalu – naima nini irik laho; melalui – manlopusi; terlaluadv domma lang sintong: itu terlalu – ai domma lang sintong; keterlaluan – a malobihtu?; melalui – marhitei, tiba: melalui kasih karunia – marhitei idop ni uhur; melalui jalan tol – tiba dalan tol

lamaa dokah; lama-lama – adv lambin dokah lambin, dobni;  berlama-lama – a dokah, mardokah-dokah; memperlama – padokahkon; kelamaan – madokahtu; selama – sadokah; selamanya –  adv  sonai tong: tdk selamanya ia begitu – lang sonai tong ia; selama-lamanya – sadokah ni dokahni

lambana dolnat: luar biasa lambannya orang itu – surung do hinadolnat ni narah ai

lambar (1) — lembar, helai; marlambar-lambar – berlembar-lembar; sanlambar – selembar; piga ~ berapa lembar/helai

lambar (2) —

lambat — a anget, nanget; lambat-laun – dokahni-dokahni; lambat-lambat – nanget-nangetlambat sekali – anget tumang; terlambat – tarlambat; keterlambatan – ?; melambat-lambatkan – v pananget-nangetekon; memperlambat – panangetkon; kelambatan – n ?

lambei — daun enau ; ~ gorsing – janur kuning

lampias — ?; melampiaskan rindu – pasombuh sihol

lamlam (1) — lembut, sejuk: parsahapni ~ – bicaranya lembut

lamlam (2) — sekam, sampah dedaunan kering

lampei — perlahan, lambat-lambat: ~ dodingkon hita – kita nyanyikan dg perlahan; palampei – perlambat; palampeihon – memperlambat; malampeitu – terlalu pelan ; silampeinan – paling pelanp/perlahan

langsungadv pintor, irik, mamintor: silahkan ~ – bahen pintor; ~ dari Jakarta ke Medan – pintor hun Jakarta hu Medan; berlangsungv mardalan:  ~ baik – mardalan dear; melangsungkan – mangadongkon, padalanhon: ~  rapat di kantor – mangadongkon/padalankon rapot i kantor; kelangsungann pardalan: ~ pesta – pardalan ni pesta; keberlangsungan –  ?

lapanga lumbang, luab

lapara lohei; kelaparan – n loheian; bala kelaparan – lohei maningting

larang — v pandang, panjar, larang, ulangi; melarang – manlarang, mangulangi; dilarang – ilarang, iulangi: ~ masuk – ilarang masuk/hubagas; larangann larangan; jangan larang – ulang larang/ulangi

lariv lintun; berlari – marlintun; berlari-lari – marlintun-lintun; berlarian – marlintunan; pelarian – n halintunan

laris — ?

lawanv alo, imbang, lawan; berlawan – maralo, marlawan; berlawanan – marsilawanan; melawan – manlawan, mangalo, mangimbang; perlawanan – n

layua melus, loslos; melayu – v gabe melusmaloslos;  

lebahn huramah

lega — lumbang: rumah ini lega – rumah on lumbang

leluconn partawa-tawaan, huria-huria; berlelucon – mambahen partawa-tawaan

lemaha galek; melemahkan – pagalekkon; memperlemah – ?; kelemahann hagalekon; kelemahan tubuh – hagalekon ni angkula

lengkapa sirsir, lang dong hurangni, gok; lengkap sempurna – gok lang dong hurangni; melengkapi – v ?; memperlengkapi – mambohali; perlengkapan – n parugas;

lewatv lopus; liwat bulan – lopus bulan; meliwativ manlopusi; melewatkan – manlopuskon, paturutkon lopus, mamboiskon: ia ~ masa tua di kampung – ia mamboiskon panorang hatuaonni i huta; terlewat – lopus; terlewati – tarlopusi; kelewat – a tumang: suaranya ~ bagus – sorani jenges tumang; kelewat batas – maparahtu: kelakuannya sungguh ~ – maparahtu ma tongon parlahouni ai; kelewatan – a parah?      

liang — a lubang, liang, guha; liang kubur – tanoman

liar — ?

liat — a rontong, jorgong; tanah liat – tanoh liat

libas — v libas, basbas; melibas – manlibas, mambasbas

libat — ?

libur — v libur; meliburkan – manliburhon; liburan – n liburan, vakansi

licik — ?

licin — a landit; malandit; melicinkan – v palanditkon, pajengeskon: ~ jalan – pajengeskon dalan; ~ muka – palemes bohi;

lidah — n dilah; lidah api – dilah ni apuy;

lidi — n purih;

lihai — pentar, pistar; kelihaian – v hapentaran

lihat — v idah, taili, tonggor; melihat-lihat – mangidah-idah, manorih-norih; terlihat – taridah; penglihatan – n panonggoran

lilinn pantis

lima — num lima: kelima – palimahon; seperlima – saparlima

limau n untei

limpah — v lobih?; berlimpah – marlobih, marlobih-lobih; kelimpahan – n lobih-lobih:  memberi dari ~nya –  mambere humbani lobih-lobihni

linang — v linang; berlinang – marlinang; berlinang-linang – marlinang-linang;

lincah —  a balikar (Bandar)

lindas — giling: dilindas monil – igiling motor

lindu (Jw) — n lalou

lindur — v melindur – mardalan modom?

lindung  — v lindung, onding, linggom; melindungi – mangondingi: Allah kiranya melindungi kalian – sai Naibata ma mangondingi nasiam; dilindungi – iondingi, ilinggomi; perlindungan – n paronding-ondingan: batu ~ – batu paronding-ondingan; kelindungan – halinggoman, halindungan, lang hona milas ni ari

lingkar — ?

lingkup — v tangkob; melingkupi – manangkobi, manrungkupi

linglung — a lang mardingat

lintah — n lintah, littah

lintas — v bontas, bolus; melintas – mamolus; melintasi – manlopusi; lintasan – n pamoluson; bekas lintasan  – limbei, limbas

lipan — n lipan

lipas — n ipos

lipat — v lompit, loppit; berlipat – marlompit, marganda; berlipat-lipat – marlompit-lompit; melipat – manlompit; dilipat – ilompit; melipatkan – manggandahon; lipatan – panlompitan

lipstikn gincu

lirih (Jw) — a lampot (tt suara)

listrik — listerik

lisut — a hurleh? 

liter — n liter, tumba

liturgi — n liturgi

liturgis — n na marliturgi

liuk — n egot; meliuk – mangegot; meliuk-liuk – mangegot-egot; meliukkan – mangegotkon; meliuk-liukkan – mangegot-egotkon;

liwat — lih lewat

liurn tijur, tujur; air liur mengalir – mardejer tijur

luarv darat; luar dalam – sonai i darat sonai ibagas; luar negeri – dipar; luar nikah – marjabu uhur-uhur; keluar – mandarat; mengeluarkan – padaratkon; dikeluarkan – ipadarat; orang luarn pardarat

luasn bolag; memperluas – pabolaghon; sangat luas – bolag tumang

lubangn lubang, godung, ruang, tuhak, liang, robung; lubang hidung – lubang ni igung; v berlubang – marlubang; berlubang-lubang – marlubang-lubang, buei lubangni; melubangi – manlubangi; terperosok lubang – tarrobung

lucua?; melucu – v marhuria

ludahn tijur, tujur; meludah – v martijur; meludahi – manijuri; meludahkan – manijurhon

ludes — a bois, ripas

lukan ugah, luha; luka hati – borit ni uhur; terlukav maluha?; jatuh/terjerab dan kulit terluka – rungap

lukisv uhir, gorga; melukis – manggorga

lulur — pongkir, bondut, tolon; melulur – memongkir

lumata lumat; melumatkan – v palumatkon

lumayana tar nai ma, tar boi ma?

lumbungn hobon (d/h terbuat dari kulit kayu), tuangan

lumpangn losung; lumpang (kayu) dg satu lobang – losung boru-boru, losung sisada-sada; lumpang dg lubang berderet – losung ganjang, losung jantan

lumpuha repat, galek, lang margolle (tdk berdaya); melumpuhkan – ?;  

lumpur n hubang; berlumpur – v marhubang; terperosok dlm lumpur – usop; berkali-kali terperosok dlm lumpur – musop-usop; berjalan tertatih dlm lumpur – musod-usod   

lumurv lapu, sapu; melumuri – manlapui, mansapui

lumutn limut; berlumut – lumutan?

luncur — ?

lupav lupa, lolos, hadipan; melupakan – manlupahon; terlupa – gabe lupa?; pelupa – parlupa; kelupaan – n hinalupa

lurusa pintor; meluruskanv papintorhon; diluruskan – ipapintor; orang lurusn (halak) parpintor; org yg tdk lurus (hati)/bengkok – pargeduk

lusa haduan; besok lusa — patarpatar lusuh — rigatrigat, tolartolar

lutungn imbou

lutut — n towod; berlutut – v manowod;